Download the isiXhosa e-book (free)

R0.00

Download the isiXhosa version as a mobile-friendly PDF . Yours to keep and share.

Category:

The BabyBot e-book is now available for free in isiXhosa!

iBabyBot! Yincwadana malunga neenkcukacha ezinkulu

Ibali nemizobo ngu Murray Hunter.
Iyilwe ngu Wilna Combrinck.
Iguqulelwe esiXhoseni ngu Busisiwe Mtabane.
Ihlelwe ngu Ester Levinrad (isiNgesi), uHluma Zakaza noMadoda Ndlakuse (isiXhosa).